Vermogen en alimentatie

Alimentatieberekeningen doen nogal eens wat stof opwaaien. De berekening omtrent de kinderalimentatie worden anders uitgevoerd dan de berekening omtrent de partneralimentatie. De kinderalimentatie wordt voornamelijk uitgevoerd o.b.v. forfaitaire bedragen, de partneralimentatie daarentegen niet, deze kunnen per situatie verschillen. De kinderalimentatie gaat tevens altijd voor op de partneralimentatie.

MAAR HOE ZIT HET NU MET HET VERMOGEN EN DE ALIMENTATIEBEREKENING?

Zowel aan de kant van de alimentatiegerechtigde (ontvangende partij) als aan de kant van de alimentatieplichtige (betalende partij)? Vanuit de alimentatienormen welke doorgaans gebruikt worden in Nederland om de alimentatieberekeningen uit te voeren, wordt er gerekend met een rendement van respectievelijk;

  • 1,94% (vermogen tot € 71.650),
  • 4,45% (vermogen tussen € 71.650 / € 989.736) &
  • 5,6% (vermogen boven de € 989.736),

welke volgend is op de heffing van de belastingdienst. Nu wil het dat deze rendementen op dit moment vaker eerder in regel dan uitzondering niet worden gehaald en dat er met het daadwerkelijke rendement wordt gerekend. Dit moet dan uiteraard wel onderbouwt worden d.m.v. stukken. Het kan dan ook zijn dat een alimentatieplichtige of -gerechtigde wel vermogen heeft, maar hier geen rekening mee wordt gehouden bij het vaststellen van de alimentatie. Ook kan het andersom zijn, dat er verlangt mag worden naar alle redelijkheid dat, ook al wordt er geen rendement gemaakt, er wel ingeteerd moet worden op het vermogen, waardoor er alsnog wel of geen alimentatieverplichting ontstaat (dit hangt af van de partij welke het vermogen dan daadwerkelijk bezit).

WE ZIJN GEHUWD OP HUWELIJKSE VOORWAARDEN, HOE ZIT HET DAN?

Binnen het huwelijk of het partnerschap kun je trouwen o.b.v. voorwaarden. Hierin kun je op laten nemen dat partijen ten tijde en/of het einde van het huwelijk geen aanspraak kunnen maken op het vermogen/bezittingen van de andere partij. Bij de huidige (basis) wetgeving houd je zelfs al een scheiding tussen het vermogen voor het huwelijk en het vermogen welke opgebouwd is ten tijde van het huwelijk. Bij een scheiding na een huwelijk o.b.v. volledige uitsluiting van vermogen heb je in de basis geen recht op een verrekening van het vermogen van de andere partij, het zogenoemde privévermogen. Dit betekent echter niet dat dit vermogen niet meetelt voor het berekenen van de alimentatie. Dit vermogen kan dan ook wel degelijk meetellen voor zowel de alimentatiegerechtigde als de alimentatieplichtige.

EN ALS WE NU AL IN DE HUWELIJKSE VOORWAARDEN DE PARTNERALIMENTATIE- VERPLICHTING UITSLUITEN? 

Dit is bij wet verboden. Hier zijn ten tijde van het maken van de huwelijksevoorwaarden geen mogelijkheden voor. Dit omdat hiermee andere wettelijke regels overtreden worden. Wat wel mogelijk is, is om ten tijde van de scheiding, hier gezamenlijk afspraken over te maken. Deze kunnen inhouden dat in beginsel geen partneralimentatie over en weer verschuldigd is. Of dat een bepaald bedrag aan elkaar verschuldigd is, dit o.b.v. een periodieke overboeking of een eenmalige afkoop (lees hierover meer). In overleg is dan ook veel mogelijk. Het is dan ook belangrijk om in overleg te blijven en afspraken gezamenlijk te maken. Ik help hier uiteraard graag bij.

Hieruit is maar weer op te maken dat elke situatie uniek is en per situatie bekeken dient te worden.

Marion Olthuis # 06 29 07 58 01

* cijfers 2019